Publikováno: 19.03.2020

Současná karanténní opatření přinesla změny do našich životů a samozřejmě také do plnění programu DofE. Zůstat doma znamená chránit své zdraví, ale neznamená to, že s DofE musím skončit. V programu se dá pokračovat a u toho dodržet všechna důležitá opatření, ochránit sebe i své okolí. Zjisti, jak na to.

The current quarantine measures have brought challenges to our lives and also to the DofE programme. Staying at home means staying healthy but it doesn’t mean I have to quit DofE. The programme can continue even in compliance with all the important regulations while protecting yourself and people around you. Find out how.

Pokud si nejste jistí, kde najít pravdivé informace o nákaze, návody a tipy na to, jak se nejlépe chránit a zůstat zdraví a další informace, najdete je na speciálně zřízeném webu Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.

If you are unsure where to find truthful information, recommendations and tips concerning staying healthy or some other information about current pandemic, you can visit special website of Ministry of health: koronavirus.mzcr.cz/en.
 

Program DofE pokračuje i nyní

Změna aktivity

Víme, že mnoho účastníků přišlo karanténními opatřeními o možnost plnit si své aktivity. Máš však možnost si svou aktivitu změnit a v programu bez problému pokračovat. Stačí kontaktovat svého vedoucího a domluvit se s ním na změně v dotčené oblasti. Nemusíš tedy přestávat s pohybem, dovedností ani dobrovolnictvím.

Možnosti jsou dvě:

  • Účastník se rozhodne změnit svou aktivitu, tak aby ji mohl plnit i za současné situace a bude v ní pokračovat až do konce programu – v tomto případě je potřeba zvolit si nový cíl a změnit aktivitu v aplikaci (s pomocí vedoucího). Hodiny zaznamenané v předchozí aktivitě zůstávají platné.
  • Účastník si vybere náhradní aktivitu, které se bude věnovat jen po dobu trvání karanténních opatření – v tomto případě si nemusí volit nové cíle a pouze v aplikaci zaznamenává novou aktivitu s poznámkou: karanténa (po domluvě s vedoucím).

Připravili jsme několik nápadů, které pomůžou s vybráním náhradních aktivit, najdeš je v tomto souboru.

Další možnosti stále přibývají v této tabulce.

Akce březen a duben

V průběhu března a dubna jsme pro vedoucí DofE chystali řadu akcí, které jsme se však rozhodli vzhledem k současným okolnostem zrušit. Níže najdete jejich soupis.

Dále jsme museli zrušit plánovaná školení, schůzky, besedy a prezentace. To ale neznamená, že by vám Národní centrum nebylo k dispozici. Regionální manažeři jsou na telefonu i e–mailu a můžete se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem. Kontaktovat nás můžete i na sociálních sítích. 
Aktuální informace a nová oznámení vždy najdete na našem webu a našich sociálních sítích.

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na budoucí společná setkání.

 

Akce, které musíme zrušit

Datum Akce Místo
27. 3. Meet up Praha
1. 4. Meet up Ústí nad Labem
3. 4. Meet up Tábor
3. 4. Meet up Hradec Králové
7. 4. Základní školení Ostrava
8. 4. Expediční školení Ostrava
15. 4. Základní školení Praha
16. 4. Expediční školení Praha
17. 4. Meet up in English Praha

—————————————————————————————

ENGLISH

DofE continues even now

Change of Activity

We know that many participants cannot carry on with their DofE activities during the current state of emergency. However, you have the opportunity to change your activity and continue the programme from home without any issues. Just get in touch with your DofE leader and he/she will help you with choosing a substitute activity. You don´t have to quit your Volunteering, Skills or Physical section.

There are two options:

  • Participants decide to change their activity so that they can work on it even in the current situation and will continue with it until the end of the programme – in this case, it is necessary to choose a new goal and change the activity in the application (in cooperation with your leader). Hours in the logs from the previous activity are counted in.
  • Participants choose a substitute activity only for the duration of the quarantine measures – in this case, they don´t have to choose new goals and only record the logs of a new activity in the app adding a note: quarantine (confirm the new activity with your leader).

We have prepared ideas that will help with selecting substitute activities. You can find some ideas in this pdf file.

More activities are added every day in this table.

March and April Events

For March and April we have planned a number of events for DofE leaders, but we have decided to cancel them due to the current circumstances. Above you will find a table of them.

Furthermore, we had to cancel the planned trainings, meetings, discussions and presentations. This does not mean that the National Centre is not available to you. Regional managers are on the phone and e-mail and you can contact them regarding any question. You can also contact us on social networks.
You´ll always be able find up-to-date information and new announcements on our website and social networks.

We wish you good health and look forward to meeting you in the future.

Sdílejte článek na:

We apologize if our English is not perfect. Our pages are automatically translated using DEEPL Translator. If you notice any mistakes, please email us at marketing@dofe.cz, and we will address them promptly.

close