OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VEDOUCÍCH

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., se sídlem na adrese
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 291 43 462 (dále jen DofE) zpracovává Vaše osobní
údaje a vystupuje proto jako správce Vašich osobních údajů.
K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme velmi zodpovědně, a proto je pro nás velice důležité, abyste i
Vy nejen věděli, ale také rozuměli tomu, jak je s Vašimi osobními údaji zacházeno.
Účelem tohoto oznámení o zpracování osobních údajů (dále jen oznámení) je poskytnout Vám veškeré
informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem tak činíme, jak Vaše osobní
údaje uchováváme a chráníme, komu je předáváme, a jaká jsou Vaše práva.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME
V souvislosti s Vaší účastí v programu DofE o Vás DofE zpracovává následující osobní údaje:
 jméno a příjmení, rodné příjmení, předešlá příjmení, datum narození,
 bydliště, emailovou adresu, telefonní kontakt,
 údaje o zdravotní pojišťovně,
 fotografie, zvukové a/nebo obrazové záznamy, ať už v hmotné, digitalizované či jakékoliv jiné
podobě.
(dále jen osobní údaje).

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Vaše osobní údaje DofE získáváme především od Vás (např. osobní údaje uvedené v přihlášce do programu
DofE a další osobní údaje poskytnuté v průběhu Vaší účasti na programu). Osobní údaje v podobě fotografií
a obrazových a zvukových záznamů můžou být také pořízeny přímo DofE, případně třetí stranou pro DofE.

PRO JAKÝ ÚČEL VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

DofE zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:
 umožnění Vaší účasti v programu DofE,
 interní evidence – zajištění komunikace s vedoucími, organizace akcí, školení, vzdělávání a rozvoj
vedoucích,
 propagace DofE a obecně prospěšných služeb a činností, které DofE poskytuje, a
 plnění zákonných povinností DofE.

NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

DofE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, neboť zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:
 uzavření a plnění smlouvy související s Vaším účastenstvím v programu DofE,
 plnění zákonných povinností DofE,

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ

2
 souhlas, který jste nám v minulosti poskytl, nebo
 zajištění oprávněných zájmů DofE, spočívajících především v (i) zajištění předmětu činnosti DofE,
(ii) organizaci akcí pro účastníky programu DofE a (iii) vykonávaní svých zákonných práv.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Pro plnění svých zákonných a jiných povinností je DofE nucena předávat některé Vaše osobní údaje rovněž
třetím subjektům. Při předávání Vašich osobních údajů klade DofE důraz na jejich zabezpečení a proto Vaše
osobní údaje předává pouze subjektů splňujícím stejné nebo přísnější požadavky na jejich zabezpečení.
DofE předává Vaše osobní údaje následujícím subjektům:
 účetní, auditoři, právní zástupci a další specializovaní poradci DofE,
 státní a/nebo správní instituce,
 externí společnosti dodávající DofE IT řešení (software, hardware, cloud),
 externí společnosti poskytující DofE služby v oblasti komunikace a marketingu (např. provozovatelé
sociálních sítí),
 další externí společnosti dodávající DofE služby nezbytné pro její provoz,
 dalším organizacím DofE v Evropském hospodářském prostoru

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje nebudou předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s příslušnými právními předpisy využívá DofE k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů
nejrůznějších bezpečnostních technologií a prostředků, které slouží k ochraně Vašich osobních údajů před
neoprávněným přístupem, užitím, zveřejněním, zcizením nebo jejich zničením.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány a uchovávány. V některých případech je tato doba stanovená příslušnými ustanoveními
zákona, v jiných je adekvátně stanovena DofE. Doba uchovávání osobních údajů pro marketingové účely je
10 let.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů bychom Vás chtěli rovněž seznámit se všemi právy, které
máte. Oprávněni jste zejména:
 odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů nebo požádat, abychom Vaše osobní údaje přestali
zpracovávat,
 pokládat DofE jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a rovněž obdržet kopii
osobních údajů, které o Vás zpracováváme,

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ

3
 požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo jejich smazání,
 požadovat omezení rozsahu zpracovávaných osobních údajů nebo vznést proti zpracování námitku,
 podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo podat žalobu, pokud dojde k porušení Vašeho
práva na ochranu osobních údajů nebo budete poškozen/a v důsledku zpracování Vašich osobních
údajů, které bude nezákonné.
Rovněž máte právo vždy poskytnutí Vašich osobních údajů odmítnout. V případě odmítnutí osobních údajů
bude DofE Vaše právo vždy respektovat.
Pokud si budete přát Vaše práva uplatnit, můžete tak učinit prostřednictvím personálního oddělení DofE
nebo následující emailové adresy: pavla.smidova@dofe.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud budete mít v souvislosti s ochranou a zpracováním Vašich osobních údajů jakékoli další dotazy,
můžete se obrátit na zaměstnance DofE odpovědného za ochranu osobních údajů, prostřednictvím následující
emailové adresy pavla.smidova@dofe.cz