Publikováno: 28.04.2020

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že letos uspořádáme bronzové ceremonie pouze v podzimních termínech (přelom listopadu a prosince). Existují však i další možnosti pro vás i vaši školu. Čtěte níže.

Find English below

Ceremonie v roce 2020

Opatření se týká pouze bronzových ceremonií, zlaté a stříbrné zůstávají stejné jako loni, tedy uskuteční se na přelomu října a listopadu v Praze. Současná situace se vyvíjí tak, že od září bude možné hostit akce pro vyšší počet lidí, a proto s ceremoniemi na podzim určitě počítáme. 

Pro vaše Místní centrum DofE vznikají dvě možnosti, jak situaci uchopit:

1. Můžete si udělat vlastní ceremonii přímo ve vašem MC.

  • Národní centrum DofE vám v tomto případě poskytne vše potřebné pro průběh slavnostního předávání.
  • Pošleme vám balíček s certifikáty a odznaky, pokud by se jednalo o větší počet účastníků (15 a více), je zde možnost, že k vám na MC přijede certifikáty a odznaky předat někdo z Národního centra (výkonný ředitel Tomáš Vokáč, programový ředitel Michal Jež či váš regionální manažer).
  • Také se můžete domluvit s Místními centry v okolí a uspořádat ceremonii dohromady. Samozřejmě je však nutné respektovat nařízení vlády o počtu účastníků na akci. Opět zde platí, že pokud by se jednalo o více než 15 účastníků, může předávat někdo z Národního centra.

2. Můžete počkat na bronzové ceremonie na přelomu listopadu a prosince.

  • V tomto případě počítejte, že letos budou bronzové ceremonie probíhat v revidované podobě, kterou jsme vytvořili, abychom byli schopni ocenit co nejvíce bronzových účastníků, a přibližujeme se tak britskému modelu předávání. Bronzové ceremonie se zjednoduší jak v přihlašování, tak v samotném průběhu programu.

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na Ivu Čebišovou (+420 602 523 230 | iva.cebisova@dofe.cz), která má ceremonie na starosti.

 

Poznámka:

V případě, že se epidemiologická situace zhorší a restriktivní opatření budou prodloužena, případně znovuzavedena, budeme nuceni v letošním roce ceremonie zrušit. V tomto případě připravíme důstojnou náhradu za zlaté a stříbrné ceremonie, která by proběhla online. Bronzové ceremonie bychom vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků byli nuceni letos zrušit úplně. Věříme však, že se vše bude ubírat dobrým směrem a na toto opatření nedojde.

————————————————————————————————

English

Award Ceremonies in 2020

Given the current situation, we have decided that this year´s Bronze Award Ceremonies will only take place in the autumn dates (November/December). This measure applies only to Bronze Award Ceremonies, the Gold and Silver Ceremonies remain the same way as last year, they will take place in October and November in Prague. 

 

There are two options of handling the Award Ceremonies

1. You can make your own Award Ceremony directly at your Award Centre (as a part of your school assembly or other suitable event).

  • DofE National Centre will provide you with everything you need for the awarding process.
  • We will send you a package with certificates and badges and if it will be a larger number of participants (15 and more), there is a possibility to arrange someone from the DofE National Centre to hand over the certificates and badges personally (Executive Director Tomáš Vokáč, Programme Director Michal Jež or your Regional Manager).
  • It is also possible to organize Award Ceremony in cooperation with other Award Centres in your area, but it is necessary to respect all the government regulations about the maximum number of participants at the event. Again, if there are more than 15 participants, someone from the Award Centre can be present.

2. You can decide to wait and participate in the autumn Award ceremonies

  • Please take into account that this year´s Bronze Award Ceremonies will be held in a revised form so that we can award as many Bronze Award participants as possible. Thus approaching the British model of Award Ceremonies. The Ceremony will be very simplified both in registration and in the process of awarding.

 

If you have any questions, please contact Iva Čebišová (+420 602 523 230 | iva.cebisova@dofe.cz), who is in charge of Award Ceremonies.
 

Reminder:

If the epidemiological situation gets worse and restrictive measures will continue or be re-introduced, we will be forced to cancel all Award Ceremonies. For this worst case scenario, we are preparing a substitute for Gold and Silver Award Ceremonies online. However we will have to cancel Bronze Award Ceremonies completely due to the growing number of participants. We truly hope that it won´t come to that.

Sdílejte článek na: