Publikováno: 12.05.2020

Nepřítomnost studentů ve školách a omezené možnosti setkávání mají obrovský vliv na organizaci expedic. Proto jsme zrevidovali celý expediční proces a zavedli několik novinek, zejména v úpravě stávajících 15 podmínek expedic. V následujícím článku zjistíte více. Všechny potřebné materiály najdete v sekci Expedice na našem Virtual Training Centre.

Kdo však po změnách netouží, má možnost zachovat všechna pravidla tak, jako doteď!

DŮLEŽITÉ: Všechny varianty zahrnující fyzický kontakt účastníků momentálně platí jenom v případě, že jejich realizace neodporuje žádným platným bezpečnostním opatřením a nařízením vlády a dalších relevantních institucí, jako je například zákaz sdružování nad určitý počet osob. Zároveň je nutné, aby s organizací expedice a s účastí na ní souhlasili účastníci, jejich zákonní zástupci (pro účastníky pod 18 let) a také vedení Místního centra DofE (souhlas vedení MC není třeba v případě expedic pořádaných Národním centrem). Vše můžete vždy konzultovat se svým regionálním manažerem a vedoucím.

 

I nadále platí pro úspěšné splnění expedic 15 mezinárodních podmínek, a to s následujícími úpravami. Úpravy jsou platné prozatím do konce roku 2020:

 • Počet členů v týmu je 4 – 7 osob (8 u párové aktivity)
  • Je ale nutné dbát na to, aby byl každý člen v co nejvyšší možné míře zapojen do příprav a plnění týmových úloh.
 • Podm. č. 5: Ruší se nutnost absolvovat cvičnou expedici
  • Cvičná expedice se za splněnou považuje v případě, že tým po ukončení expedičního výcviku splňuje všechny podmínky prokazující jeho připravenost na ostrou expedici – viz bod 1b).
 • Podm. č. 7: Expedice se může odehrávat i ve známém (městském) prostředí
  • Vzhledem na rizika spojena s cestováním hromadnými dopravními prostředky je možné podniknout expedici v blízkém okolí školy / místa bydliště členů skupiny nebo místa přenocování.
 • Podm. č. 12: Přenocování je možné přizpůsobit prostředí, ve kterém probíhá expedice 
  • Je tak možné nocovat na školním dvoře, ve školní tělocvičně nebo s povolením majitele u někoho na zahradě nebo na pozemku (školitel, účastníci).
 • Expedici není nutné zadávat do ORB několik měsíců dopředu, stačí dva týdny (kvůli pojištění účastníků).

 

1. Změny v organizaci expedic na Místním centru DofE

Nejen v reakci na nastalou krizovou situaci jsme se rozhodli celý systém expedic co nejvíce zjednodušit. Níže naleznete několik variant organizace expedičního výcviku a detaily k možnosti vynechání cvičné expedice.

a) Online expediční výcvik

Cílem tohoto opatření je poskytnout vám větší flexibilitu a snížit časové nároky kladené na školitele expedičního výcviku. Tuto možnost a připravené materiály můžete libovolně využívat i po skončení krizového stavu.

 • Nachystali jsme pro vás Manuál expedičního výcviku, který pokrývá všech 12 kapitol výcviku. Obsahuje množství odkazů na výuková videa či články, tipy na aktivity a návrhy na video setkání.
 • Také máte k dispozici Expediční příručku pro účastníky, která obsahuje kromě souhrnné teorie i prostor na praktické plánování expedice.

b) Vynechání cvičné expedice

Primární cíl expedičního výcviku a cvičné expedice je kvalitní příprava na ostrou expedici. V případě, že pracujete se zdatnou skupinkou (někteří členové mají bohaté zkušenosti s pobytem v přírodě, účastníci už mají za sebou nižší úrovně apod.), je možné cvičnou expedici zrušit. K tomuto kroku je možné přistoupit, i pokud by účastníkům cvičná expedice z důvodu přerušení výuky výrazně komplikovala dokončení úrovně.

Nicméně je nutné splnit několik podmínek:

 • Oznámit to svému regionálnímu manažerovi
 • Splnit podmínky pro posouzení připravenosti na ostrou expedici
 • Vytvořit cvičnou expedici v ORB. Jako datum použijte poslední den expedičního výcviku a do poznámky vložte informaci o jejím nekonání z důvodu výjimečných opatření.

V průběhu ostré expedice důrazně doporučujeme dbát na zvýšený dozor a důkladně zvážit, jestli necháte skupinu putovat samostatně. V případě vynechání cvičné expedice doporučujeme neustálou přítomnost školitele nebo hodnotitele se skupinou. Dozor by do procesů skupiny neměl zasahovat kromě případů, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí nebo vysoké materiální škody.

c) Expediční výcvik spojený s cvičnou expedicí

Jako další z variant vám chceme představit zážitkové pojetí expedičního výcviku, který při dodržení naší chystané metodiky naplní všechny podmínky a ještě účastníky stmelí jako tým.

Hlavní prvky spojení expedičního výcviku s cvičnou expedicí jsou následující:

 • Expediční výcvik proběhne kontinuálně v časovém bloku odpovídajícímu délce cíleného úsilí (bronz 6 hodin, stříbro 7 hodin, zlato 8 hodin) a
 • Výcvik pokryje všechny hlavní cíle cvičné expedice a jeho ukončení účastníci splňují podmínky pro posouzení připravenosti na ostrou expedici
 • Účastníci budou trénovat jednotlivé bloky zážitkovou formou (posílení schopnosti vzájemného naslouchání a komunikace, schopnosti řešit problémy a pracovat v týmu)
 • Důraz je kladen i na nabytí potřebných dovedností jako je orientace v mapě, nácvik první pomoci anebo jednání v krizových situacích
 • Místem výcviku může být školní dvůr nebo jakákoliv jiná plocha v blízkosti školy či kousek za městem, která je k tomu vhodná
 • Po výcviku je povinností strávit noc venku (kromě bronzové úrovně, kde je to jenom doporučené)
 • Připravujeme důkladnou metodiku, která bude dostupná v půlce května

d) Varianta beze změn

Naprosto v pořádku je samozřejmě i varianta „klasických expedic“, tedy způsob, jakým jste výcvik a expedice organizovali doposud. Výše uvedené berte jako snahu vyjít vám vstříc a nabídnout vám víc možností a nástrojů. Pokud jste spokojeni s tím, jak máte expedice na vašem MC nastavené, a máte prostor je do konce kalendářního roku tímto způsobem zorganizovat, nemusíte měnit vůbec nic. Jen nezapomínejte na zvýšenou opatrnost a hygienu.

 

2. Spojené expedice – spolupráce dvou a více místních center

Tato možnost není ničím novým a někteří z vás s ní pravděpodobně už mají zkušenosti. Princip je jednoduchý: V případě, že nemáte na Místním centru dostatek účastníků anebo školitelů/hodnotitelů, můžete se spojit s jiným místním centrem a naplánovat expedici společně. K tomuto účelu jsme nedávno vytvořili tzv. „burzu expedic“, která je všem volně dostupná pod tímto odkazem.

Burza expedic je vám k dispozici pořád. V současné situaci vás ale prosíme, abyste v případě, že máte zájem o spolupráci s jiným centrem, kontaktovali svého regionálního manažera. Ten vás propojí s jiným centrem v podobné situaci. Celý proces tak může probíhat rychleji a efektivněji.

Spojené expedice mají svá specifika, proto níže uvádíme několik doporučení, která napomohou úspěšné spolupráci:

 1. Je důležité si uvědomit, že licence pro Místní centrum neumožňuje převzít plnou odpovědnost za účastníky z jiného Místního centra. Každé MC tedy zodpovídá za své studenty/účastníky. Národní centrum DofE funguje jenom jako zprostředkovatel kontaktu mezi Místními centry.  
 2. Je potřeba si definovat, které MC bude expedici realizovat (dále jen Poskytovatel expedice) a které MC poskytne účastníky (dále jen Vysílající centrum)
 3. Poskytovatel expedice poskytne Vysílajícímu centru vypracovaný plán trasy a kontakt na školitele/zodpovědnou osobu
 4. Vysílající centrum předá Poskytovateli expedice kontakt na odpovědnou osobu Vysílajícího centra a kontakty na rodiče vyslaných účastníků
 5. Vysílající MC písemně potvrdí Poskytovateli expedice, že vyslaní účastníci úspěšně absolvovali expediční výcvik, potažmo cvičnou expedici.
 6. Vysílající centrum předá Poskytovateli expedice souhlas rodičů/zákonných zástupců s účastí pod vedením daného Poskytovatele expedice.
 7. Poskytovatel expedice shromáždí od všech účastníků zdravotní dotazníky a souhlas s účastí od rodičů/zákonných zástupců. Poskytovatel expedice se zavazuje zacházet s těmito dokumenty podle zákona o GDPR a po skončení expedice je skartuje.
 8. Během cvičné a ostré expedice musí být vedoucí/koordinátor Vysílajícího centra dostupný na telefonu, aby ho mohl školitel poskytujícího centra kontaktovat v případě, že by nastal nějaký problém, který se týká vyslaného účastníka.
 9. V ideálním případě je při ostré expedici školitel z poskytujícího centra a hodnotitel z vysílajícího centra nebo naopak. V případě, že tohle není možné, si vysílající MC zváží, jestli bude na expedici chtít přítomnost jiné dospělé osoby.
 10. Do ORB si zapisuje každé centrum expedici individuálně. Do poznámek k expedici je třeba uvést, že expedice proběhla ve spolupráci s poskytujícím centrem (uveďte název organizace a celkový počet účastníků. 

 

3. Expedice organizované pod Expedičním centrem DofE

Další možností, jak nejenom letos zvládnout expedice, je využít možnost vyslat účastníky na expedici organizovanou pod Expedičním centrem Národního centra. Smyslem těchto expedic je umožnit dokončení programu účastníkům tzv. virtuální platformy Skills for Youth, ale i ulehčit centrům, kde je z různých důvodů konání expedice komplikované. Zapojit se mohou jednotlivci nebo můžete vyslat celý tým. Jediným omezení je minimální věková hranice účastníků, která je nastavena na 15 let. 

Odborně vyškolení a zkušení školitelé a hodnotitelé provedou účastníky výcvikem, cvičnou i ostrou expedicí. Tato varianta je pro účastníky placená, celá výše účastnického poplatku je použita na pokrytí nákladů a na realizaci výcviku a expedice. Veškeré informace k chystaným expedicím pod taktovkou Národního centra naleznete v popisu expedic organizovaných Expedičním centrem DofE. Připomínáme možnost všech účastníků zažádat si o příspěvek ze Sociálního fondu DofE. Během expedic organizovaných Expedičním centrem DofE přebírá odpovědnost za účastníky Národní centrum.

Letos proběhnou expedice během letních prázdnin ve 4 termínech. V případě zájmu jsme schopni přidat termínů více, např. i během podzimu. Lokality jsou zatím vybrány v okolí Prahy (pro účastníky z Čech) a Brna (pro účastníky z Moravy a Slezska). Pokud bychom měli větší množství účastníků (nad 20) z jiné lokality (např. Ostravsko, Královéhradecko), můžeme přidat nový termín do dané lokality. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat svého regionálního manažera.

Sdílejte článek na: